În dezvoltarea socio-economică a comunei Cumpăna, un rol hotărâtor l-au avut autoritățile locale, care au înțeles că numai prin îmbunătățirea infrastructurii şi crearea unui cadru propice activităților economice se poate atinge performanța.

      În acest sens, au fost alocate importante fonduri de la bugetul local şi au fost atrase finanţări guvernamentale şi externe – necesare procesului de modernizare a localităţii.

      Printre principalele proiecte derulate de administraţia locală în ultimii ani se mai numără:

  • reciclarea la cald a carosabilului drumului comunal DC 1 A – pe o distanţă de 7 km şi pietruirea a 16 drumuri.
  • reabilitarea străzilor comunale şi amenajarea drumurilor agricole;
  • extinderea reţelei de energie electrică în noile cartiere cu 20 de km precum şi a reţelei de alimentare cu apă potabilă şi canalizare cu 24 de km;
  • extinderea sistemului de iluminat public cu 31 de km;
  • înfiinţarea mai multor asociaţii agricole necesare bunei coordonări acestui sector economic;
  • deschiderea primei Academii CISCO din mediul rural dobrogean, a cărei investiţie a fost posibilă cu sprijinul conjugat atât al locuitorilor cât şi al administraţiei locale;
  • înfiintarea Scolii de Balet „Nicolae Spirescu” – prima scoala de balet din mediul rural.
  • înfiinţarea Telecentrului in cooperare cu USAID – Agenţia Statelor Unite Pentru Dezvoltare Internaţională;

      În perspectivă, Consiliul Local Cumpăna are în derulare importante proiecte, multe finalizate între care se poate menționa:

– construirea unei centuri de legătură pe malul stâng al Canalului Dunăre – Marea Neagră pentru fluidizarea traficului rutier;

– racordarea imobilelor la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale precum şi concesionarea, prin licitaţie – de locuri pentru construirea de locuinţe.

– repunerea in funcţiune a staţiei de pompare a apelor uzate – proiect finalizat in luna mai 2008;

– amenajarea văii de derea pentru colectarea apelor pluviale;

– amenajarea şi întreţinerea rampei de deşeuri menajere;

– împădurirea terenurilor degradate în lungul Canalului Dunăre – Marea Neagră.

– construcţia pieţei agroalimentare;

– înfiinţarea de pensiuni turistice;

– realizarea zonei de agrement pe malul Canalului Dunăre-Marea Neagră;

– dezvoltarea sectoarelor de IMM –uri şi servicii;

– înfinţarea de ferme agrozootehnice;

– extinderea reţelei de canalizare;

– extinderea reţelei de alimentare cu energie electrică;

– alimentarea cu gaze naturale;

– modernizarea drumurilor în intravilan;

– extindere alimentare cu apă în zonele nou parcelate;

– extindere zonă intravilan şi realizare PUG;

– zonarea teritoriului pe criterii de urbanism şi domenii de activitate;

– dezvoltarea zonei de locuinţe sociale;

– construcţii de locuinţe tip ANL , care se vor da în folosinţă la sfârşitul anului 2008;

– reabilitarea clădirii Căminului Cultural;

– modernizarea stadionului din localitate;

– înfiinţarea şi dotarea centrului de primire în regim de urgenţă a persoanelor aflate în dificultate;

– construcţia sediului propriu pentru Muzeul Satului;

– derularea de parteneriate şi colaborări cu mass-media în desfăşurarea festivalurilor de folclor, a festivalurilor de muzică uşoară şi dansuri;

– atestarea compartimentului de asistenţă socială pentru prestarea autorizată de servicii sociale;

– derularea de parteneriate cu diverse ONG –uri pentru rezolvarea cazurilor medico-sociale din localitate;

– continuarea şi dezvoltarea programelor pentru integrarea socială a rromilor;

– dezvoltarea activităţilor în domeniul societăţii civile;

– derularea programelor de iniţiere în utilizarea computerului a copiilor cu dizabilităţi.

– construcţie Campus Şsolar – Şcoală de Arte şi Meserii;

– construcție sediu 2 nivele Primărie, proiect ce se va finaliza în luna octombrie 2008;

– construcţia unei noi gradiniţe;

      Potrivit, autorităţilor locale, mai sunt încă multe probleme şi multe lucruri de realizat în Cumpăna, însă cu timpul ele îşi pot găsi rezolvarea prin efortul conjugat al tuturor locuitorilor.

     La nivelul administraţiei publice locale, s-au luat măsuri de întărire a capacităţii intituţionale prin: crearea de servicii specilizate in concordanţă cu normele Uniunii Europene şi cerinţele noii Strategii de Dezvoltare, asigurarea spaţiului, a dotărilor şi resurselor umane care să preia problemele administraţiei locale in beneficiul comunităţii, promovarea facilităţilor legal permise în scopul atragerii capitalului investiţional autohton şi extern.

      Toate acestea, vor contribui la dezvoltarea localităţii, cuprinzând planul economic, social şi cel cultural, permiţând astfel situarea comunei la nivel de localitate limitrofă municipiului Constanţa, un mic orăşel în apropierea principalului port de la Marea Neagră, aflat la jumătatea distanţei dintre staţiunea Mamaia şi restul staţiunilor de pe litoralul românesc şi cu ieşire la Canalul Dunăre – Marea Neagră.

     Mai multe detalii poți afla din Strategia de Dezvoltare a Comunei Cumpăna

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut