Persoanele abilitate să furnizeze informaţii de interes public

Conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, persoana de contact la care puteți solicita informații de interes public este:

Bidea Gabriela – consilier juridic, Compartiment juridic, contencios , monitorizarea procedurilor administrative .

• Program: Luni-Vineri 08.00-14.00
• E-mail: juridic@primaria-cumpana.ro

Program Compartiment:
Luni – Joi: 08:00 – 16:00
Vineri: 08:00 – 14:00

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Conform art. 22 din Legea nr. 544/2001, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate face plângere la secția contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.
– Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de la art.7 din lege.

Lista cuprinzând documentele de interes public produse și / sau gestionate prin aparatul de specialitate, altele decât cele puse la dispoziție din oficiu și care se comunică în condițiile art. 7 din Legea 544/2001

 1. Hotararile Consiliului Local al comunei Cumpana
 2. Dispozitiile emise de primarul comunei Cumpana.
 3. Componenta nominala a Consiliului local al comunei Cumpana, inclusiv apartenenta politica, comisiile de specialitate, regulamentul de functionare al consiliului local.
 4. Rapoartele anuale de activitate intocmite de consilierii locali
 5. Informari intocmite de primarul comunei Cumpana privind starea economico-sociala a comunei Cumpana, rapoartele anuale de activitate economico-sociala precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor Consiliului local.
 6. Lista imputernicitilor primarului care pot constata contraventii, aplica sanctiuni si domenii de activitate.
 7. Lista proceselor  verbale de constatare a contraventiilor.
 8. Documentele privind repartizarea spatiilor cu destinatia de locuinta, precum si cu privire la inchirierea ori concesionarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta.
 9. Documentele referitoare la propunerile cetatenilor, activitatile Comitetului Consultativ Cetatenesc si a Consiliului pentru transparenta locala.
 10. Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situatie, amplasamente cu mobilier stradal si constructiilor provizorii .
 11. Documentatiile cu caracter tehnic, documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si celelalte reglementari urbanistice care au stat la baza autorizatiilor de construire/ desfintare ( se consulta exclusiv la sediul Primariei Cumpana, numai de cei care pot face dovada ca sunt direct interesati sau potential afectati de prevederile acestora).
 12. Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/ desfintare eliberate.
 13. Situatia statistica privind activitatea de stare civila : numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea.
 14. Evidenta dosarelor de : tutela, curatela, asistenta bolnavilor, asistenta sociala a persoanei varstnice in vederea incheierii unui act juridic de instrainare in scopul intretinerii si ingrijirii sale.
 15. Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitatile si locurile in care se presteaza munca in folosul comunitatii, prezenta lunara la munca a beneficiarilor ajutorului social.
 16. Lista de achizitii publice servicii si lucrari.
 17. Dosarul achizitiilor publice, inclusiv contractele de achizitii de bunuri si servicii.
 18. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.
 19. Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor consiliului local, modul de calcul al acestora, facilitatile fiscale de care beneficiaza anumite categorii de cetateni, informatii care privesc aplicarea Legii nr. 571/2003, modificata si completata, privind Codul Fiscal.
 20. Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritatile publice din tara si din strainatate; infratirea cu alte comunitati din strainatate; programe ale unor vizite bilaterale.
 21. Lista asociatiilor de proprietari/locatari.
 22. Liste de proprietate pentru repartizarea locuintelor.
 23. Lista certificatelor de producator eliberate.
 24. Lista autorizatiilor eliberate in baza Legii nr. 300/2004.
 25. Informatii privind activitatea cultural – sportiva desfasurata pe teritoriul comunei Cumpana.
 26. Relatii cu O.N.G. – uri, programe si colaborari.
 27. Informatii despre programele cu finantare externa.
 28. Registrele agricole.
 29. Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate.
Hotărarea Consiliului Local Cumpăna din 27.03.2009 privind aprobarea listei cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii, de consiliul local Cumpăna și Primăria comunei Cumpăna, care constituie informații de interes public.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut